தமிழ் மற்றும் அறிவியல் ஆய்வுகள் இதழ்

GAYATHRI TEKNOLOGICAL

RESEARCH & PUBLICATION

91 - 9487567793
Email to : tamiljournal@yahoo.com
OPEN ACCESS
 

உங்கள் ஆய்வு இதழ்களை சமர்பிக்க வேண்டிய மின் அஞ்சல்

tamiljournal@yahoo.com

 

ஆய்வுகள் எழுதும் போது பின்பற்ற வேண்டியவைகள்

 

சான்றாதாரங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும்

ஆய்வு இதழ் வெளிட்ட வருடம் கொடுக்க வேண்டும்

 

 

 

ஆய்வுகள் எழுதும் வழிமுறை |

Instruction to Authors

 

Research journal of Tamil and Sciences publishes by quarterly in multidisciplinary field of Tamil and science studies (March, June, September, and December)