தமிழ் மற்றும் அறிவியல் ஆய்வுகள் இதழ்

GAYATHRI TEKNOLOGICAL

RESEARCH & PUBLICATION

91 - 9487567793
Email to : tamiljournal@yahoo.com
OPEN ACCESS
 

உங்கள் ஆய்வு இதழ்களை சமர்பிக்க வேண்டிய மின் அஞ்சல்

tamiljournal@yahoo.com

மாணவர்கள், அறிஞர்கள், மற்றும் பேராசிரியர்களிடம் இருந்து ஆய்வு கட்டுரைகள் வரவேற்கபடுகிறது. உங்களது ஆய்வு கட்டுரைகள் விரைவில் வெளிடபடுகிறது